Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Niniejszy dokument został sporządzony w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO. Zasady opisane w niniejszym dokumencie obowiązują od dnia 25.05.2018r.

§ 1 Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SZNUPA S.C. ul. W. Pola 75, 40-595 Katowice, NIP 634-270-17-08 (dalej zwana Administratorem)
2. W sprawach związanych z RODO, dane kontaktowe to:


Listownie: SZNUPA S.C. 40-595 Katowice, ul. W. Pola 75
E- mail: info@sznupa.pl

Telefon: 32 314 11 73

§ 2 Dane osobowe

a) Zgodnie z art. 4 ust.1 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b) Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów i uzyskane podczas bieżącej współpracy. W szczególności są to dane osobowe wymienione poniżej:
1. Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, dane firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu.
2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIPREGON, adres siedziby, adres oddziałów, numer rachunku bankowego.

§ 3 Przetwarzanie danych

1. Zgodnie z art.4 ust.2 RODO „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechniania lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
2. Administrator przetwarza dane w celach wyszczególnionych poniżej:
Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, w tym w szczególności:
a) Realizacji zamówień na towary
b) Realizacji płatności
c) Realizacji obsługi reklamacji
d) Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym
w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów
księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
e) Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych.
f) Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

3. Administrator zobowiązuje się do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa pozwalających odpowiednio chronić Państwa dane osobowe.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.

§ 4 Przekazywanie danych

1. Administrator może przekazywać dane osobowe, w celach określonych niniejszym dokumentem do firm trzecich w tym:
a) Firmom z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (dalej zwanym Przetwarzającym Dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji obowiązku Administratora przewidzianych prawem, ochrony Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty do których dane zostaną przekazane na mocy zawartych z Administratorem umów stosować będą odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym techniczne i organizacyjne, służące ochronie danych osobowych oraz przetwarzać te dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.
b) Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym innych świadczeń.
c) Dane osobowe przetwarzane będą przez Przetwarzającego dane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.

§ 5 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

1. W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia. Są to:
a) Prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO.
b) Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO.
c) Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
e) Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
f) Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
g) Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO

§ Realizacja uprawnień i skargi

a) Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
b) Osoba której dane dotyczą może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji poprzez e-mail na adres info@sznupa.pl lub tradycyjnie w sposób listowny na adres podany w §1.
c) Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie w zakresie podjętych działań.

§ 7 Zmiany w polityce ochrony danych

a) Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i korekt w niniejszej polityce ochrony danych.

Polityka Plików Cookies

Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego sznupa.pl ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego sznupa.pl. Stosujemy tzw. “Cookies”, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

2. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki “Cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki te używane są również w celach reklamowych. Identyfikacji użytkownika na stronach innych serwisów i prezentacji reklam.

4. Stosowane są dwa rodzaje plików “Cookies” – “sesyjne” oraz “stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “Cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.W